KEYWORD_1

Trình tự trình duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng

1. Trình tự thực hiện: Nhà thầu gửi phương án phá dỡ tới Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức xem xét và phê duyệt phương án phá dỡ

2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Phương án phá dỡ thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang - thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 4. Thời hạn giải quyết: - Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các cấp theo phân cấp - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân các cấp theo phân cấp

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định hành chính

8. Lệ phí : Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Theo trang tin điện tử Xây dựng Việt Nam

logo3 logo logo 1 logo2

Thời tiết

 
KEYWORD_3
KEYWORD_1